CD_BaoCaoThuongNien – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Thứ năm, 03/01/2019 · by · Comments Off on Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty Bảo hiểm Hùng Vương

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty Bảo hiểm Hùng Vương

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 0001/2019/QĐ-HĐQT về việc tuyển dụng chính thức và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương xin trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư về việc bổ nhiệm chức danh Người nội bộ Công ty như sau:

– Bổ nhiệm Ông Phạm Thành Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương kể từ ngày 03/01/2019.

Bảo hiểm Hùng Vương xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo hiểm Hùng Vương được biết.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Đã ký)

PHẠM XUÂN THÔNG

Các tập tin đính kèm

But the superintendent of the laredo school district, one of those suing homework help along with the nea, views the union as a champion of students resume writer of https://resumecvwriter.com/ who, she believes, are being harmed by the law.

Read more

Thứ năm, 03/01/2019 · by · Comments Off on Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 0001/2019/QĐ-HĐQT về việc tuyển dụng chính thức và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương xin trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư về việc bổ nhiệm chức danh Người nội bộ Công ty như sau:

– Bổ nhiệm Ông Phạm Thành Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương kể từ ngày 03/01/2019.

Bảo hiểm Hùng Vương xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo hiểm Hùng Vương được biết.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Đã ký)

PHẠM XUÂN THÔNG

CBTT-bo-nhiem-Pho-TGD

Major reason is the rejection of hilfe bachelorarbeit external interference with domestic concerns.

Read more

Thứ năm, 27/12/2018 · by · Comments Off on Điều lệ 2018 của Bảo hiểm Hùng Vương

Điều lệ 2018 của Bảo hiểm Hùng Vương

Click vào file để xem:

Barbara halberschmidt, henning jarckdas zentrale webangebot der wwu münster ist barrierefrei im sinne des gleichstellungsgesetzes professionelle hilfe bachelorarbeit und der bitv nrw.

Read more

Thứ tư, 26/12/2018 · by · Comments Off on Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự nội bộ

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự nội bộ

Căn cứ Quyết định số 0136/2018/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;
Căn cứ Quyết định số 0137/2018/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng Kiểm toán nội bộ kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT;
Căn cứ Quyết định số 0138/2018/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng,

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương xin trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Người nội bộ Công ty như sau:

  • 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đoàn Thị Nguyệt – Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 19/11/2018.
  • 2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng Kiểm toán nội bộ kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Tín kể từ ngày 20/11/2018.

Bảo hiểm Hùng Vương xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo hiểm Hùng Vương được biết.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(đã ký)
PHẠM XUÂN THÔNG

Too often, we focus on the negativity that surrounds the profession in the news, and conversation turns to working conditions, class size, professional research paper writers union issues or other outside forces that teachers have little control over.

Read more

Thứ tư, 26/12/2018 · by · Comments Off on Công bố thông tin trở thành Công ty đại chúng

Công bố thông tin trở thành Công ty đại chúng

Căn cứ Công văn số 7145/UBCK-GSĐC ngày 19/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương trở thành Công ty đại chúng. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương xin trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư về việc trở thành Công ty đại chúng, thông tin về Công ty như sau:

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

2. Tên viết tắt: BHV

3. Địa chỉ trụ sở chính: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM

4. Điện thoại: (028) 3915 1832 Fax: (028) 3915 1831

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 50 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 19/05/2008.

6. E-mail: vanthu@bhv.com.vn

7. Website: www.bhv.com.vn

8. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng chẵn)

9. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

Nội dung hoạt động của Công ty bao gồm:
o Kinh doanh bảo hiểm gốc:
o Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.
o Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất.
o Giám định tổn thất.
o Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.
o Quản lý quỹ và đầu tư vốn;
o Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật.
o Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương trân trọng thông báo!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(đã ký)
PHẠM XUÂN THÔNG

  •  
The schriftle.com national visa type d also allows a short stay in other schengen states.

Read more

Thứ ba, 25/12/2018 · by · Comments Off on Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương thông báo đến Quý cổ đông về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại VSD như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông đã thông báo: ngày 22/11/2018

2. Ngày chốt danh sách cổ đông điều chỉnh: ngày 26/12/2018

3. Lý do: Hồ sơ đăng ký giao dịch UPCoM đang trong quá trình bổ sung thông tin nên công ty lùi lại ngày chốt cho phù hợp với quy định tại Điểm b Mục 1.1 Khoản 1 Điều 6 của Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam): “Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán phải được lập trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán tại VSD”.

Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu, thay đổi thông tin đăng ký cổ phần có thể tiếp tục yêu cầu điều chỉnh thông tin tại Công ty trước ngày 26/12/2018.

Công ty sẽ dừng thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu của Công ty giữa các cổ đông cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch cổ phiếu được diễn ra từ ngày chốt danh sách cổ đông điểu chỉnh nêu trên cho đến ngày được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

Trân trọng thông báo!

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHẠM XUÂN THÔNG

Các tập tin đính kèm

The reality teaching is not what it was 15 dissertation service www.dissertationauthors.com/ years ago.

Read more

Thứ hai, 24/12/2018 · by · Comments Off on Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên

Kính gửi:  – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương

1. Thông tin về cá nhân đầu tư:

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Hương Liên

– Quốc tịch: Việt Nam

– Số CMND: 012845776   Ngày cấp:  25/04/2006     Nơi cấp:  Công an Hà Nội

– Địa chỉ liên hệ: 72 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hà Nội

– Điện thoại: N/A

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư: Không có

3.Tên cổ phiếu sở hữu: Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: Không có

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.950.000 cổ phiếu, tỷ lệ 9,83%

6. Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn từ 5%: 2.947.400 cổ phiếu, tỷ lệ 9,82%

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.600 cổ phiếu, tỷ lệ 0,01%

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5%: 24/12/2018

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: Không có

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.600 cổ phiếu, tỷ lệ 0,01%

CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hương Liên

Các tập tin đính kèm

Kết quả giao dịch của cổ đông Nguyễn Hương Liên

Ask them buy college research papers for advice for your own child’s education.

Read more

Thứ hai, 24/12/2018 · by · Comments Off on Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: Mai Thế Khôi

– Quốc tịch: Việt Nam

– Số CMND: 280952452         Ngày cấp: 27/07/2017     Nơi cấp: CA Bình Dương

– Địa chỉ liên hệ: 170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

– Điện thoại: 0941.059.999

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng): Không có

3. Mã chứng khoán giao dịch: Không có  (Đại chúng chưa niêm yết)

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: Không có

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.530.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.530.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 1.530.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

10.Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 24/12/2018.

 

CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên)

MAI THẾ KHÔI

Ket-qua-giao-dich-co-dong-Mai-The-Khoi

Ask them about their favorite https://college-homework-help.org college homework help websites reading strategies, or a recent project their students worked on that they are really proud of.

Read more