Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2024 – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Thứ sáu, 05/04/2024

Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2024

Thông tin theo file đính kèm:

 1. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 2. Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2024
 3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
 5. Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
 6. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023
 7. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 8. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 9. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2024.
 10. Tờ trình v/v thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
 11. Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 12. Tờ trình v/v bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
 13. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
 14. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ BHV.
 15. Bảng so sánh sửa đổi, bổ sung điều lệ đính kèm.
 16. Dự thảo điều lệ BHV sửa đổi bổ sung năm 2024
 17. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 18. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị sửa đổi bổ sung năm 2024
 19. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024