Phần thiệt hại vật chất
Bồi thường cho các thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ rủi ro nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong các rủi ro sau: Cháy, sét, nổ, Lũ, Lụt, Động đất, Tay nghề kém, sơ suất….

Phần trách nhiệm với người thứ 3
Bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba về tài sản và/hoặc thương tật thân thể xảy ra có liên quan đến việc xây dựng/lắp đặt công trình