Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ ba, 25/12/2018

Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương thông báo đến Quý cổ đông về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tại VSD như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông đã thông báo: ngày 22/11/2018

2. Ngày chốt danh sách cổ đông điều chỉnh: ngày 26/12/2018

3. Lý do: Hồ sơ đăng ký giao dịch UPCoM đang trong quá trình bổ sung thông tin nên công ty lùi lại ngày chốt cho phù hợp với quy định tại Điểm b Mục 1.1 Khoản 1 Điều 6 của Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam): “Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán phải được lập trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán tại VSD”.

Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu, thay đổi thông tin đăng ký cổ phần có thể tiếp tục yêu cầu điều chỉnh thông tin tại Công ty trước ngày 26/12/2018.

Công ty sẽ dừng thực hiện thủ tục giao dịch cổ phiếu của Công ty giữa các cổ đông cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch cổ phiếu được diễn ra từ ngày chốt danh sách cổ đông điểu chỉnh nêu trên cho đến ngày được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

Trân trọng thông báo!

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHẠM XUÂN THÔNG

Các tập tin đính kèm

The reality teaching is not what it was 15 dissertation service www.dissertationauthors.com/ years ago.