Thông báo chốt danh sách cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung, thay thế làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.