Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ hai, 04/04/2022

Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2022

Tài liệu theo file đính kèm:

 1. Chương trình nghị sự.pdf
 2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2022.pdf
 3. Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.pdf
 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT về nhiệm kỳ III và kế hoạch hành động của nhiệm kỳ IV.pdf
 5. Báo cáo của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ.pdf
 6. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.pdf
 7. Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.pdf
 8. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021.pdf
 9. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.pdf
 10. Tờ trình thông qua KHKD năm 2022.pdf
 11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.pdf
 12. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ 2022.pdf
 13. Tờ trình đổi tên Công ty.pdf
 14. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ.pdf
 15. Tờ trình về báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS 2022.pdf
 16. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT, BKS một số nội dung.pdf
 17. Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.pdf
 18. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ 2022.pdf
 19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.pdf