Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 24/03/2021

TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2021

Tài liệu theo file đính kèm

1. Chương trình Đại hội
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
5. Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 + Phụ lục đính kèm
7. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020;
8. Tờ trình Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
9. Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2021.
10. Tờ trình Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
11. Tờ trình Thông qua ủy quyền cho HĐQT và BKS một số nội dung.
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
13. Dự thảo Quy chế bầu cử
14. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
15. Dự thảo Biên bản họp
16. Dự thảo Nghị quyết