Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ năm, 20/02/2020

Sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

1. Phạm vi bảo hiểm:

a. Toàn bộ các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba đối với:

  • Thương tật thân thể hoặc bệnh tật bất ngờ của bất kỳ người nào,
  • Tổn thất hoặc thiệt hại tài sản bất ngờ

b. Toàn bộ chi phí pháp lý mà:

  • Người được bảo hiểm phải trả cho Người khiếu nại,
  • Người được bảo hiểm đã chi với sự đồng ý trước bằng văn bản của Bảo hiểm Hùng Vương

2. Đối tượng bảo hiểm

Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh được mô tả trong Giấy chứng nhận/hợp đồng bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý được quy định trong Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm;

3. Dịch vụ bồi thường

Bảo hiểm Hùng Vương cam kết chi trả bồi thường trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường hợp lệ

NHỮNG LƯU Ý KHI CÓ TỔN THẤT XẢY RA:

Trường hợp có sự cố nào có khả năng dẫn đến khiếu nại bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải thông báo cho Bảo hiểm Hùng Vương về sự cố đó bằng văn bản càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, khiếu nại hoặc giấy triệu tập phải được thông báo hoặc gửi trực tiếp cho Bảo hiểm Hùng Vương ngay khi nhận được.

Người được bảo hiểm phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp để ngăn ngừa thương tật, bệnh tật tổn thất hoặc tổn hại có thể dẫn đến khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này.