Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ sáu, 15/03/2019

Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương đối với Bà Tạ Thị Thanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm;

– Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;

– Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành theo Quyết định số 0145A/2013/QĐ-BHV/HĐQT ngày 19/07/2013 của HĐQT

– Căn cứ Nghị quyết số 0021/2019/NQ-HĐQT ngày        15 /03/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Quyết định việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương đối với bà Tạ Thị Thanh kể từ ngày 18/03/2019.

Thời gian thử thách: 06 tháng.

Điều 2.  Bà Tạ Thị Thanh có trách nhiệm:

– Thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ban lãnh đạo và theo quy định của Công ty, Pháp luật hiện hành.

– Chịu trách nhiệm về những Quyết định của mình trong thời gian công tác tại BHV.

Điều 3.  Bà Tạ Thị Thanh hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của BHV.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2019. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Tạ Thị Thanh, Giám đốc/ Trưởng các phòng ban trực thuộc, cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHƯƠNG THANH NHUNG

Tập tin đính kèm