Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 06/03/2019

Nghị Quyết về Phê duyệt thời gian tổ chức, chốt danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt thời gian tổ chức, chốt danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Kinh doanh Bảo hiểm;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương ban hành theo Quyết định số 0141/2017/QĐ-BHV/HĐQT ngày 24/04/2017 của Hội đồng Quản trị;

– Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành theo Quyết định số 0145A/2013/QĐ-BHV/HĐQT ngày 19/07/2013 của Hội đồng Quản trị;

– Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày ……./03/2019 v/v Phê duyệt thời gian tổ chức, chốt danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị phê duyệt thời gian tổ chức, chốt danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (dự kiến): ngày 20/04/2019.

2) Thời điểm chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 17h00 ngày 28/03/2019.

3) Ủy quyền cho Bà Phương Thanh Nhung quyết định việc chọn địa điểm Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019:

– Quyết định việc chọn địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;

– Ký các văn kiện, tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (bao gồm Phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị);

– Ký các văn kiện, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/ cá nhân có liên quan trên toàn Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHƯƠNG THANH NHUNG

Các tập tin đính kèm