Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ sáu, 15/03/2019

Nghị Quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

NGHỊ QUYẾT 

V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương đối với ông Phạm Xuân Thông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Kinh doanh Bảo hiểm;

 Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;

 Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành theo Quyết định số 0145A/2013/QĐ-BHV/HĐQT ngày 19/07/2013 của HĐQT;

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày  15/03/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bảo hiểm Hùng Vương đối với ông Phạm Xuân Thông.

Điều 2. Ông Phạm Xuân Thông có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu cho bà Tạ Thị Thanh từ ngày 18/03/2019 đến khi có văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính về việc thay đổi Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Điều 3. Quyết định miễn nhiệm chính thức chức vụ Tổng Giám đốc sẽ được Hội đồng quản trị ban hành sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính về việc thay đổi Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 18/03/2019.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/ cá nhân có liên quan trên toàn Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHƯƠNG THANH NHUNG

Tập tin đính kèm