Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ sáu, 15/03/2019

Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương đối với ông Phạm Xuân Thông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Kinh doanh Bảo hiểm;

 Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương;

 Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành theo Quyết định số 0145A/2013/QĐ-BHV/HĐQT ngày 19/07/2013 của HĐQT;

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày          15 /03/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương đối với Ông Phạm Xuân Thông.

Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm bổ nhiệm và mức thu nhập của Ông Phạm Xuân Thông theo quy định của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày  18/03/2019.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị/ cá nhân có liên quan trên toàn Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHƯƠNG THANH NHUNG

Tập tin đính kèm