CD – Đại hội đồng cổ đông – Bảo hiểm Hùng Vương

Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin chi tiết theo file đính kèm:  Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ...

Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2023

Thông tin theo file đính kèm: 0. Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 1. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2023 2 ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin theo file đính kèm: Thư mời hợp ĐHĐCĐ thường niên 2023 ...