Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Vui lòng tải về theo link bên dưới. Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường ...
Xem chi tiết

Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Thông tin chi tiết theo file đính kèm: Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) ...
Xem chi tiết

Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2022

Tài liệu theo file đính kèm: Chương trình nghị sự.pdf Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2022.pdf Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.pdf Báo cáo hoạt động ...
Xem chi tiết

Thông báo về việc đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Thông tin theo file đính kèm: Thông báo về việc đề cử ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.pdf Mẫu 1 - Thư đề cử.doc Mẫu ...
Xem chi tiết

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ 2022

Thông tin theo file đính kèm: Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.pdf ...
Xem chi tiết