Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 24/03/2021 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2021

TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2021

Tài liệu theo file đính kèm

1. Chương trình Đại hội
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
5. Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 + Phụ lục đính kèm
7. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020;
8. Tờ trình Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
9. Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2021.
10. Tờ trình Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
11. Tờ trình Thông qua ủy quyền cho HĐQT và BKS một số nội dung.
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
13. Dự thảo Quy chế bầu cử
14. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
15. Dự thảo Biên bản họp
16. Dự thảo Nghị quyết

Read more

Thứ năm, 09/07/2020 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

Căn cứ Hợp đồng kiểm toán số 111/VACO/HĐKT/JSC-NV2 ký ngày 09/07/2020

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương xin trân trọng công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Kiểm toán VACO như sau:

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương và Công ty TNHH Kiểm toán VACO ký hợp đồng số 111/VACO/HĐKT/JSC-NV2 ngày 09/07/2020 để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

 

Bảo hiểm Hùng Vương xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo hiểm Hùng Vương được biết.

Trân trọng.

 

File đính kèm: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán

Read more

Thứ tư, 03/06/2020 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2020

TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2020

Tài liệu theo file đính kèm

1. Chương trình Đại hội
2. Thông báo mời họp+ giấy xác nhận tham dự đại hội+ phiếu ý kiến
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2020
4. Báo cáo hoạt động HĐQT 2019 và Phương hướng năm 2020
5. Báo cáo Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2020
6. Báo cáo của Ban TGĐ kết quả hoạt động kinh doanh 2019 & giải pháp kinh doanh 2020
7. Tờ trình thông qua BCTC 2019
8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2019
9. Tờ trình báo cáo kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019
10. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2020
11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán 2020
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ
13. Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
14. Tờ trình miễn nhiệm BKS
15. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS

Read more