Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ sáu, 28/05/2021 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc hủy đăng ký chứng khoán của BHV tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

 • Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
 • Trụ sở chính: 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
 • Mã chứng khoán: HVB
 • Mã ISIN: VN000000HVB3
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng.
 • Số lượng chứng khoán hủy đăng ký: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu).
 • Tổng giá trị chứng khoán hủy đăng ký: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
 • Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 07/06/2021
 • Lý do hủy đăng ký: Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng (về cơ cấu cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán năm 2019).

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương sẽ thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông đã lưu ký (theo danh sách cổ đông được VSD cung cấp sau ngày hiệu lực hủy đăng ký) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và thực hiện quản lý các hoạt động liên quan đến chứng khoán và cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành sau khi hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

Trân trọng thông báo.

Read more

Thứ tư, 24/03/2021 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2021

TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2021

Tài liệu theo file đính kèm

1. Chương trình Đại hội
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
5. Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 + Phụ lục đính kèm
7. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020;
8. Tờ trình Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
9. Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2021.
10. Tờ trình Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
11. Tờ trình Thông qua ủy quyền cho HĐQT và BKS một số nội dung.
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
13. Dự thảo Quy chế bầu cử
14. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
15. Dự thảo Biên bản họp
16. Dự thảo Nghị quyết

Read more