Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ ba, 19/04/2022 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo Phương án chào bán và phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu

Thông báo Phương án chào bán và phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu

Thông tin theo file đính kèm:

Read more

Thứ hai, 04/04/2022 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2022

Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2022

Tài liệu theo file đính kèm:

 1. Chương trình nghị sự.pdf
 2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2022.pdf
 3. Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.pdf
 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT về nhiệm kỳ III và kế hoạch hành động của nhiệm kỳ IV.pdf
 5. Báo cáo của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ.pdf
 6. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.pdf
 7. Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.pdf
 8. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021.pdf
 9. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.pdf
 10. Tờ trình thông qua KHKD năm 2022.pdf
 11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.pdf
 12. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ 2022.pdf
 13. Tờ trình đổi tên Công ty.pdf
 14. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ.pdf
 15. Tờ trình về báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS 2022.pdf
 16. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT, BKS một số nội dung.pdf
 17. Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.pdf
 18. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ 2022.pdf
 19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.pdf

Read more

Thứ hai, 04/04/2022 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Thông báo về việc đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Thông tin theo file đính kèm:

Read more

Thứ sáu, 25/03/2022 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Thông báo phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Thông tin chi tiết theo file đính kèm:

Read more

Thứ sáu, 28/05/2021 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc hủy đăng ký chứng khoán của BHV tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

 • Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
 • Trụ sở chính: 126 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.
 • Mã chứng khoán: HVB
 • Mã ISIN: VN000000HVB3
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng.
 • Số lượng chứng khoán hủy đăng ký: 30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu).
 • Tổng giá trị chứng khoán hủy đăng ký: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
 • Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 07/06/2021
 • Lý do hủy đăng ký: Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng (về cơ cấu cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán năm 2019).

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương sẽ thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông đã lưu ký (theo danh sách cổ đông được VSD cung cấp sau ngày hiệu lực hủy đăng ký) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và thực hiện quản lý các hoạt động liên quan đến chứng khoán và cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành sau khi hủy đăng ký chứng khoán tại VSD.

Trân trọng thông báo.

Read more