Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ tư, 27/04/2022 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Vui lòng tải về theo link bên dưới.

Read more

Thứ hai, 04/04/2022 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2022

Tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ 2022

Tài liệu theo file đính kèm:

 1. Chương trình nghị sự.pdf
 2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2022.pdf
 3. Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.pdf
 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT về nhiệm kỳ III và kế hoạch hành động của nhiệm kỳ IV.pdf
 5. Báo cáo của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ.pdf
 6. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.pdf
 7. Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.pdf
 8. Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021.pdf
 9. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.pdf
 10. Tờ trình thông qua KHKD năm 2022.pdf
 11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.pdf
 12. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ 2022.pdf
 13. Tờ trình đổi tên Công ty.pdf
 14. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ.pdf
 15. Tờ trình về báo cáo kết quả chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS 2022.pdf
 16. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT, BKS một số nội dung.pdf
 17. Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.pdf
 18. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ 2022.pdf
 19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.pdf

Read more

Thứ hai, 04/04/2022 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Thông báo về việc đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Thông tin theo file đính kèm:

Read more

Thứ sáu, 16/04/2021 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Vui lòng tải về theo link bên dưới.

 

Read more

Thứ tư, 24/03/2021 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2021

TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2021

Tài liệu theo file đính kèm

1. Chương trình Đại hội
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
5. Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 + Phụ lục đính kèm
7. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020;
8. Tờ trình Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
9. Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2021.
10. Tờ trình Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
11. Tờ trình Thông qua ủy quyền cho HĐQT và BKS một số nội dung.
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
13. Dự thảo Quy chế bầu cử
14. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
15. Dự thảo Biên bản họp
16. Dự thảo Nghị quyết

Read more

Thứ bảy, 13/06/2020 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Vui lòng tải về theo link bên dưới.

Read more