Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ sáu, 16/04/2021 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Vui lòng tải về theo link bên dưới.

 

Read more

Thứ tư, 24/03/2021 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2021

TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2021

Tài liệu theo file đính kèm

1. Chương trình Đại hội
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
5. Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 + Phụ lục đính kèm
7. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020;
8. Tờ trình Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
9. Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh doanh năm 2021.
10. Tờ trình Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
11. Tờ trình Thông qua ủy quyền cho HĐQT và BKS một số nội dung.
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
13. Dự thảo Quy chế bầu cử
14. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
15. Dự thảo Biên bản họp
16. Dự thảo Nghị quyết

Read more

Thứ bảy, 13/06/2020 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Vui lòng tải về theo link bên dưới.

Read more

Thứ tư, 03/06/2020 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2020

TÀI LIỆU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – NĂM 2020

Tài liệu theo file đính kèm

1. Chương trình Đại hội
2. Thông báo mời họp+ giấy xác nhận tham dự đại hội+ phiếu ý kiến
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2020
4. Báo cáo hoạt động HĐQT 2019 và Phương hướng năm 2020
5. Báo cáo Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2020
6. Báo cáo của Ban TGĐ kết quả hoạt động kinh doanh 2019 & giải pháp kinh doanh 2020
7. Tờ trình thông qua BCTC 2019
8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2019
9. Tờ trình báo cáo kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019
10. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2020
11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán 2020
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ
13. Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
14. Tờ trình miễn nhiệm BKS
15. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS

Read more

Thứ bảy, 20/04/2019 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Vui lòng tải về theo link bên dưới.

 

Read more

Thứ tư, 10/04/2019 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên – Năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên – Năm 2019

Tài liệu đính kèm

Read more

Thứ năm, 03/01/2019 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty Bảo hiểm Hùng Vương

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty Bảo hiểm Hùng Vương

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 0001/2019/QĐ-HĐQT về việc tuyển dụng chính thức và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương xin trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư về việc bổ nhiệm chức danh Người nội bộ Công ty như sau:

– Bổ nhiệm Ông Phạm Thành Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương kể từ ngày 03/01/2019.

Bảo hiểm Hùng Vương xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo hiểm Hùng Vương được biết.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Đã ký)

PHẠM XUÂN THÔNG

Các tập tin đính kèm

But the superintendent of the laredo school district, one of those suing homework help along with the nea, views the union as a champion of students resume writer of https://resumecvwriter.com/ who, she believes, are being harmed by the law.

Read more

Thứ năm, 03/01/2019 · by · Chức năng bình luận bị tắt ở Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 0001/2019/QĐ-HĐQT về việc tuyển dụng chính thức và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc;

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương xin trân trọng thông báo đến các nhà đầu tư về việc bổ nhiệm chức danh Người nội bộ Công ty như sau:

– Bổ nhiệm Ông Phạm Thành Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thuộc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương kể từ ngày 03/01/2019.

Bảo hiểm Hùng Vương xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo hiểm Hùng Vương được biết.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Đã ký)

PHẠM XUÂN THÔNG

CBTT-bo-nhiem-Pho-TGD

Major reason is the rejection of hilfe bachelorarbeit external interference with domestic concerns.

Read more