– BHV sẽ trả tiền cho những thương tật thân thể hoặc chết do tai nạn xảy ra cho Người được bảo hiểm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
– Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
– Tuỳ theo sự lựa chọn mức trách nhiệm bảo hiểm của người yêu cầu tham gia bảo hiểm, phí bảo hiểm là tỷ lệ phần trăm x Mức trách nhiệm.