Liên hệ

1900 63 3535

Gửi cho chúng tôi thông tin của bạn!

Thông tin (*)

Loại yêu cầu (*)

Bạn là khách hàng hiện hữu của BH Hùng Vương?

Vấn đề mà bạn quan tâm (*)

Bạn muốn chúng tôi liên hệ qua điện thoại hay email?

Số hợp đồng bảo hiểm của bạn? (nếu có)

Tin nhắn của bạn đã gửi thành công.

Đóng thông báo.
Thứ hai, 24/12/2018

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên

Kính gửi:  – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương

1. Thông tin về cá nhân đầu tư:

– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Hương Liên

– Quốc tịch: Việt Nam

– Số CMND: 012845776   Ngày cấp:  25/04/2006     Nơi cấp:  Công an Hà Nội

– Địa chỉ liên hệ: 72 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hà Nội

– Điện thoại: N/A

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư: Không có

3.Tên cổ phiếu sở hữu: Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: Không có

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.950.000 cổ phiếu, tỷ lệ 9,83%

6. Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn từ 5%: 2.947.400 cổ phiếu, tỷ lệ 9,82%

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.600 cổ phiếu, tỷ lệ 0,01%

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5%: 24/12/2018

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: Không có

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.600 cổ phiếu, tỷ lệ 0,01%

CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hương Liên

Các tập tin đính kèm

Kết quả giao dịch của cổ đông Nguyễn Hương Liên

Ask them buy college research papers for advice for your own child’s education.